موسسه گردشگری گل گشت ارسباران اهداف 1- انجام فعالیت های تحقیقی وپژوهشی در زمینه گردشگری 2- برگزاری و شركت در همایشها و سمینارها و جشنواره های ملی و بین المللی 3- اجرای برنامه ها,جلسات و نشست های مختلف و دعوت از پیشكسوتان و استادان این عرصه 4- برگزاری كلاسها و كارگاههای آموزشی و نمایشگاه در این عرصه 5- پذیرفتن اعضاء و تهیه و توزیع بروشور از روند كارهای موسسه 6- ارائه مقالات وراهكارهای پیشنهادی ارائه شده توسط اعضاء 7- انتشار نشریه ای در ارتباط با موضوع موسسه 8- ارتباط با ارگانها,سازمانها و مراكز علمی این عرصه 9- برگزاری سفرهای علمی و پژوهشی و بازدید از جازبه های طبیعی و فرهنگی كشور http://arasbarans.mihanblog.com 2018-11-19T09:54:35+01:00 text/html 2009-12-08T07:41:59+01:00 arasbarans.mihanblog.com مدیر موسسه در باره موسسه گلگشت ارسباران http://arasbarans.mihanblog.com/post/1 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">موسسه گلگشت ارسباران به همت تعدادی از علاقه مندان به حوزه گردشگری و محیط زیست در استان همدان تاسیس گردید. این موسسه از عضویت تمامی علاقه مندان به حوزه گردشگری و محیط زیست استقبال می نماید. لازم است قبل از تصمیم و اقدام به عضویت در این موسسه با اهداف و شرایط عضویت آشنا شوید. بعد از آن می توانید به صورت آنلاین نسبت به پر کردن فرم عضویت اقدام فرمایید.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">با تشکر</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مدیرعامل موسسه</font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font><div style="text-align: right;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اهداف</font></span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="ltr" style="color: black;"></span><span dir="ltr" style="color: black;"></span></font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="ltr" style="color: black;"> </span><span dir="rtl"></span><span style="color: black;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>1- انجام فعالیت های</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="color: black;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="color: black;" lang="FA">تحقیقی وپژوهشی در زمینه گردشگری <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: black;" lang="FA">2- برگزاری و شركت در همایشها و سمینارها و جشنواره</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="color: black;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="color: black;" lang="FA">های ملی و بین المللی<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: black;" lang="FA"><span style="">&nbsp;</span>3- اجرای برنامه ها,جلسات و نشست های مختلف و دعوت از پیشكسوتان</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="color: black;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="color: black;" lang="FA">و استادان این عرصه <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal;"><span style="color: black;" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">4- برگزاری كلاسها و كارگاههای آموزشی و نمایشگاه در این عرصه<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="color: black;" lang="FA"><span dir="ltr"></span><span style="">&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span style="color: black;" lang="FA"><span dir="rtl"></span>5- پذیرفتن اعضاء و تهیه و توزیع بروشور از روند كارهای موسسه<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: black;" lang="FA"><span style="">&nbsp;</span>6- ارائه مقالات</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="color: black;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="color: black;" lang="FA">وراهكارهای پیشنهادی ارائه شده توسط اعضاء<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: black;" lang="FA"><span style="">&nbsp;</span>7- انتشار نشریه ای در ارتباط با موضوع</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="color: black;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="color: black;" lang="FA">موسسه<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal;"><span style="color: black;" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="">&nbsp;</span>8- ارتباط با ارگانها,سازمانها و مراكز علمی این عرصه<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: black;" lang="FA"><span style="">&nbsp;</span>9- برگزاری سفرهای علمی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="color: black;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="color: black;" lang="FA">و پژوهشی و بازدید از جازبه های طبیعی و فرهنگی كشور&nbsp;</span></font></p> <div style="text-align: right;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شرایط عضویت :</font></span></div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: black;" lang="FA">1- التزام به جمهوری اسلامی ایران و حركت در چارچوب</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="color: black;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="color: black;" lang="FA">قوانین آن<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal;"><span style="color: black;" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="">&nbsp;</span>2- پركردن فرم عضویت موسسه ( حضوری یا آنلاین )<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: black;" lang="FA"><span style="">&nbsp;</span>3- ارائه مدارك لازم جهت عضویت( فتوكپی شناسنامه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="color: black;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="color: black;" lang="FA">به همراه 2 قطعه عكس ) در صورت درخواست صدور کارت عضویت<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">4- پذیرش اساسنامه موسسه</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: black;" lang="FA"><span style="">&nbsp;</span>5- تعهد به</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="color: black;" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="color: black;" lang="FA">رعایت اصول اخلاقی و موازین شرعی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/1ivT5gunop4PRXe5M8lldtLQbM5xhlL3gs9_HMbJ2ghA/viewform" target="_blank" title="فرم عضویت موسسه گردشگری گلگشت ارسباران"><font size="2">فرم عضویت آنلاین&nbsp;</font></a></p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"></span></font><br> </div>